บ้านคุณรักเกียรติ - คุณกัลยาณี วนาสินชัย

บ้าน เปรียบเสมือนรางวัลแห่งชีวิต